понеділок, 21 листопада 2011 р.

РЕГЛАМЕНТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

Затверджено 
Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради
№________________
Від __________2011 року


РЕГЛАМЕНТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С


І. Загальні положення
1.1. Регламент МКР з питань запобігання поширенню ВГС (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності МКР з виконання завдань, які визначено Положенням про неї.
1.2. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту здійснюється шляхом подання
пропозицій членами МКР та затверджується відповідним рішенням Полтавського міськвиконкому.


ІІ. Планування роботи МКР
2.1.       Планування роботи МКР здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів МКР.
2.2.       Збір та узагальнення пропозицій щодо планування роботи МКР, підготовка проекту плану роботи та винесення його на розгляд МКР здійснюється Секретарем МКР
2.3.       План роботи МКР передбачає конкретні заходи на рік, терміни їх виконання, відповідальних (з числа членів МКР) за виконання цих заходів та очікувані результати.
2.4.       Стан виконання плану роботи МКР за попередній рік та план роботи МКР на наступний рік розглядаються і затверджуються рішенням МКР на засіданні протягом першого кварталу наступного за звітним року.
2.5.       Інформація про стан виконання річного плану роботи МКР готується Секретарем МКР.
2.6.       Робота МКР здійснюється відповідно до плану. У разі виникнення необхідності до нього вносяться зміни, які затверджуються рішенням МКР.

ІІІ. Організація роботи членів МКР
3.1. Члени МКР:
·         беруть участь у засіданнях МКР;
·         вносять пропозиції до порядку денного засідань МКР, ініціюють розгляд питань на засіданні МКР;
·         забезпечують у межах своєї компетенції підготовку матеріалів до засідань;
·         розглядають проекти нормативно-правових актів та інші документи, які виносяться на засідання;
·         беруть участь у розробленні та виконанні плану роботи МКР;
·         ініціюють проведення позачергових засідань МКР у разі потреби;
·         інформують про прийняті МКР рішення установи/організації, які вони представляють;
·         інформують громадськість про діяльність МКР.
3.2. Члени МКР до початку засідань обговорюють проекти порядку денного та протокольного рішення, розглядають відповідні матеріали із установами/ організаціями, які вони представляють. Під час засідання члени МКР представляють позицію цих установ/організацій.
3.3. Члени МКР, які входять до її складу за згодою надають управлінню охорони здоров’я полтавської міської ради підтверджуванні документи щодо їх представництва (витяги із відповідних протоколів, листи тощо). З урахуванням цих підтверджуючих документів управління охорони здоров’я міськвиконкому готує персональний склад МКР та подає на затвердження Голові. У разі виникнення необхідності відкликання члена МКР, який входить до її складу за згодою, та висунення іншої кандидатури установи/організації звертаються з відповідним клопотанням до управлінням охорони здоров’я міськвиконкому, яке вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін персонального складу МКР.

ІV. Порядок підготовки та проведення засідань
4.1.            Засідання МКР проводяться у терміни, визначені Положенням про неї. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
4.2.            Формування проектів порядку денного, підготовка проектів протокольного рішення та матеріалів до засідань МКР здійснюється Секретарем МКР спільно з Головою та його Заступниками з урахуванням пропозицій членів МКР та плану роботи МКР.
4.3.            Проекти порядку денного, протокольного рішення та відповідні матеріали надсилаються членам МКР не пізніше ніж за три дні до засідання .
4.4.            Проект порядку денного розглядається першим питанням на засіданні МКР та затверджується. На початку засідання до проекту порядку денного за пропозиціями членів МКР можуть вноситися зміни.
4.5.            На засідання запрошуються спостерігачі, експерти, представники громадськості та ЗМІ. Перелік запрошених до засідання визначається Головою МКР за поданням Секретаря МКР, Голови з урахуванням пропозицій членів МКР.
4.6.            Перед засіданням МКР Секретарем МКР здійснюється реєстрація членів МКР та запрошених.
4.7.            Члени МКР беруть участь у засіданнях особисто. У виняткових випадках член МКР може письмово делегувати право голосу своєму представнику.
4.8.            Член МКР завчасно інформує секретаря МКР та управління охорони здоров’я ОДА про делегування свого голосу з метою включення його представника до списку запрошених на засідання МКР. Лист про делегування права голосу за підписом члена МКР надається його представником під час реєстрації до початку засідання. Зазначений лист обов’язково має містити прізвище, ім’я, по батькові та назву посади представника, термін, на який делегується право голосу.
4.9.            У разі відсутності члена МКР під час проведення двох засідань поспіль може розглядатися питання про доцільність його перебування у складі МКР.
4.10.        Обговорення питань під час засідань МКР відбувається за регламентом, визначеним у порядку денному.
4.11.        Рішення МКР приймається у порядку, визначеному Положенням про МКР.
4.12.        У разі виникнення під час засідання МКР необхідності розгляду термінового питання у період між її засіданнями, МКР може прийняти рішення про його опрацювання у робочому порядку. У цьому випадку секретар МКР спільно з управлінням охорони здоров’я міськвиконкому забезпечує розгляд питання членами МКР за основним місцем роботи і збирає листи-підтвердження з особистим підписом членів МКР про прийняття відповідного рішення. Зазначені листи-підтвердження членів МКР додаються до відповідного протоколу.

V. Оформлення рішень, прийнятих на засіданнях МКР
5.1.       Рішення МКР оформлюються протоколами, які підписуються протягом трьох днів
після засідання Головою МКР та його заступниками, які були присутні на засіданні.
5.2.       Протоколи засідань МКР готуються Секретарем МКР на підставі протокольних рішень та за результатами обговорення під час засідань і надсилаються членам МКР після їх підписання;
5.3.       Інформація про виконання рішень МКР збирається секретарем МКР спільно з управлінням охорони здоров’я полтавського міськвиконкому та систематично доводиться до відома членів МКР, розміщується на сайті Полтавської міської РадиНемає коментарів:

Дописати коментар