понеділок, 21 листопада 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛТАВСЬКУ МІСЬКУ КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

Затверджено  
Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради
№________________
Від __________2011 року


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛТАВСЬКУ МІСЬКУ КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С


Глосарій
МКР – міська координаційна рада
ВГ – вірусні гепатити
ВГС – вірусний гепатит С
УОЗ – управляння охорони здоров’я
ВКМР - Виконавчий комітет міської ради


1. Загальні положення
1.1. Міська Координаційна Рада (далі – МКР) створюється рішенням Виконавчого комітету полтавської міської ради
1.2. МКР є робочим органом, який здійснює координацію діяльності структурних підрозділів ВКМР, підприємств, установ, відповідних громадських організацій, що працюють в місті Полтава, з метою формування та ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню ВГ.

2. Основними завданнями МКР є:
2.1.       Координація діяльності та сприяння співробітництву структурних підрозділів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних громадських щодо запобігання поширенню ВГС.
2.2.       Розроблення та внесення на розгляд міському голові, профільних заступників, ВКМР, профільним депутатським комісіям, сесію депутатів полтавської міської ради пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС у м. Полтава, доступу до діагностики та лікування хворих на ВГС
2.3.       Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних рівнів, міжнародних та громадських організацій, що призначені для фінансування програм з проблем ВГС, профілактики та лікування, з метою їх раціонального та ефективного використання.
2.4.       Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВГС в м. Полтава та організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині.
2.5.       Інформування керівництво міськвиконкому та громадськість про стан справ з протидії поширенню ВГС.
2.6.       Розроблення та внесення на розгляд мера міста Полтави,  проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС, а також проектів актів з питань забезпечення виконання цих програм.
2.7.       Проведення моніторингу й оцінки виконання зазначених програм та заходів.
2.8.       Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд сесії міської ради обґрунтування та пропозицій щодо фінансування місцевих програм профілактики та лікування ВГС.
2.9.       Узагальнення та поширення досвіду роботи з питань організації протидії епідемії ВГС в місті Полтава.
2.10.   Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам міськвиконкому  та районним у м. Полтава радам, НУО та іншим організаціям які задіяні у програмах з ВГС.
2.11.   Підготовка та проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, нарад для спеціалістів та громадськості з актуальних питань виконання міської програми.
2.12.   Підготовка проектів щорічних планів роботи.
2.13.   Визначення потреб щодо фінансування заходів міської програми.
2.14.   Документування та збір даних про діяльність МКР.

3. Відповідно до покладених на неї зобов’язань МКР має право:
3.1.       Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форми власності, відповідних громадських організацій, необхідну для виконання покладених на МКР завдань.
3.2.       Надавати рекомендації щодо удосконалення заходів протидії епідемії ВГС.
3.3.       Брати участь у засіданнях робочих груп, координаційних рад та заходах, які проводяться на виконання міської програми.
3.4.       Поширювати інформацію щодо діяльності МКР.
3.5.       Брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо з метою підвищення кваліфікації.
3.6.       Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ, а також відповідних громадських організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню ВГС в м. Полтава
3.7.       Скликати наради, семінари за участю представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних організацій з питань ВГС.
3.8.       Запрошувати для участі в засіданні МКР в разі потреби інших осіб, які не входять до складу МКР.
3.9.       Організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС та лікуванню.

4. МКР зобов’язана:
4.1.       Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення ВГС в м. Полтава та в межах своєї компетенції проводити контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з ВГС.
4.2.       Забезпечувати розроблення проектів місцевих програм та комплексних заходів щодо запобігання поширенню ВГС та здійснювати контроль за їх виконанням.
4.3.       Інформувати виконавчий комітет міської ради  про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджуються на останньому в поточному році засіданні МКР.
4.4.       Висвітлювати в ЗМІ результати реалізації програм запобігання поширенню ВГС в місті.

5. Організація роботи МКР
5.1.       Порядок організації діяльності МКР визначається Регламентом роботи МКР, який затверджується рішенням ВКМР
5.2.       Організаційною формою роботи МКР є засідання.
5.3.       Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який розробляється і приймається на засіданні МКР, затверджується начальником УОЗ
5.4.       Засідання МКР відбувається не рідше одного разу на квартал.
5.5.       Регламент МКР затверджується на її засіданні.
5.6.       Засідання МКР проводить її Голова або його за ступники
5.7.       Рішення МКР оформлюються протоколом згідно з регламентом роботи, який підписують Голова МКР (в разі його відсутності – заступники Голови) та її Секретар.
5.8.       Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена МКР

6. Склад МКР
6.1. До складу МКР включаються фахівці структур та управлінь, залучених до виконанні міської програми протидії ВГС, та недержавного сектору:
·         управління охорони здоров’я;
·         управління освіти та науки;
·         управління у справах сім’ї та молоді;
·         Центру СНІД;
·         ЦСССДМ;
·         СЕС;
·         неурядових організацій;
·         ВІЛ-сервісних організацій;
·         Представники бізнесу;
·         інші.

7. Персональний склад МКР затверджується Рішенням виконавчого комітету міської ради

8. МКР очолює Голова, який затверджується Рішенням виконавчого комітету міської ради
8.1. Голова МКР:
·         відповідальний за взаємодію членів МКР;
·         скликає та проводить регулярні засідання МКР;
·         координує поточну діяльність МКР;
·         організовує належне документування діяльності МКР;
·         обґрунтовує та визначає потреби в технічній допомозі.
8.2. Заступники Голови МКР:
·         За відсутності голови проводить засідання МКР
·         Відповідають за напрямок роботи зі ЗМІ
·         Відповідальні за моніторинг та оцінку роботи МКР
8.3. Секретар МКР:
·         Відповідальний за збір пропозицій щодо порядку денного засідання МКР
·         Готує проекти рішень МКР
·         Веде протокол засідань МКР
·         Забезпечує зв’язок між членами МКР

9. Умови для роботи МКР забезпечуються УОЗ Полтавської міської Ради
10. МКР здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання. 

Немає коментарів:

Дописати коментар