понеділок, 21 листопада 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖСЕКТОРАЛЬНУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

Затверджено  
Наказом ГУОЗ Полтавської ОДА №_________
Від __________2011 року


ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖСЕКТОРАЛЬНУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С


Глосарій
МРГ – міжсекторальна робоча група
ВГ – вірусні гепатити
ВГС – вірусний гепатит С
ГУОЗ – головне управляння охорони здоров’я
ОДА – обласна державна адміністрація


1. Загальні положення
1.1. Міжсекторальна робоча група (далі – МРГ) створюється за наказом начальника ГУОЗ
1.2. МРГ є робочим органом, який здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Полтавської ОДА, підприємств, установ, відповідних громадських організацій, що працюють в області, з метою формування та ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню ВГ.

2. Основними завданнями МРГ є:
2.1.       Координація діяльності та сприяння співробітництву місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних громадських щодо запобігання поширенню ВГС.
2.2.       Розроблення та внесення на розгляд голови ОДА, його профільних заступників пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС у області, доступу до діагностики та лікування хворих на ВГС
2.3.       Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних рівнів, міжнародних та громадських організацій, що призначені для фінансування програм з проблем ВГС, профілактики та лікування, з метою їх раціонального та ефективного використання.
2.4.       Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВГС в Області та організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині.
2.5.       Інформування ОДА та громадськість про стан справ з протидії поширенню ВГС.
2.6.       Розроблення та внесення на розгляд голови ОДА проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС, а також проектів актів з питань забезпечення виконання цих програм.
2.7.       Проведення моніторингу й оцінки виконання зазначених програм та заходів.
2.8.       Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради обґрунтування та пропозицій щодо фінансування регіональних програм профілактики та лікування ВГС.
2.9.       Узагальнення та поширення досвіду роботи з питань організації протидії епідемії
ВГС в області.
2.10.   Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам ОДА та
райдержадміністрацій, НУО.
2.11.   Підготовка та проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, нарад для спеціалістів та громадськості з актуальних питань виконання обласної програми.
2.12.   Підготовка проектів щорічних планів роботи.
2.13.   Визначення потреб щодо фінансування заходів обласної програми.
2.14.   Документування та збір даних про діяльність МРГ.

3. Відповідно до покладених на неї зобов’язань МРГ має право:
3.1.       Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форми власності, відповідних громадських організацій, необхідну для виконання покладених на МРГ завдань.
3.2.       Надавати рекомендації щодо удосконалення заходів протидії епідемії ВГС.
3.3.       Брати участь у засіданнях робочих груп, координаційних рад та заходах, які
проводяться на виконання обласної програми.
3.4.       Поширювати інформацію щодо діяльності МРГ.
3.5.       Брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо з метою підвищення кваліфікації.
3.6.       Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ, а також відповідних громадських організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню ВГС області
3.7.       Скликати наради, семінари за участю представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних організацій з питань ВГС.
3.8.       Запрошувати для участі в засіданні МРГ в разі потреби інших осіб, які не входять до складу МРГ.
3.9.       Організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню ВГС та лікуванню.

4. МРГ зобов’язана:
4.1.       Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення ВГС в області та в межах своєї компетенції проводити контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з ВГС.
4.2.       Забезпечувати розроблення проектів регіональних програм та комплексних заходів щодо запобігання поширенню ВГС та здійснювати контроль за їх виконанням.
4.3.       Інформувати ОДА про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджуються на останньому в поточному році засіданні МРГ.
4.4.       Висвітлювати в ЗМІ результати реалізації програм запобігання поширенню ВГС в області.

5. Організація роботи МРГ
5.1.       Порядок організації діяльності МРГ визначається Регламентом роботи МРГ, які затверджується Наказом ГУОЗ
5.2.       Організаційною формою роботи МРГ є засідання.
5.3.       Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який розробляється і приймається на засіданні МРГ, затверджується начальником ГУОЗ Полтавської ОДА.
5.4.       Засідання МРГ відбувається не рідше одного разу на квартал.
5.5.       Регламент МРГ затверджується на її засіданні.
5.6.       Засідання МРГ проводить її Голова або за дорученням інших член МРГ.
5.7.       Рішення МРГ оформлюються протоколом згідно з регламентом роботи, який підписують Голова МРГ (в разі його відсутності – заступник Голови) та її Секретар.
5.8.       Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена МРГ

6. Склад МРГ
6.1. До складу МРГ включаються фахівці структур та управлінь, залучених до виконанні обласної програми, та недержавного сектору:
·         управління охорони здоров’я;
·         управління освіти та науки;
·         управління у справах сім’ї та молоді;
·         Центру СНІД;
·         ЦСССДМ;
·         СЕС;
·         неурядових організацій;
·         ВІЛ-сервісних організацій;
·         Представники бізнесу;
·         інші.

7. Персональний склад МРГ затверджується наказом ГУОЗ Полтавської ОДА.

8. МРГ очолює Голова, який затверджується наказом ГУОЗ.
8.1. Голова МРГ:
·         відповідальний за взаємодію членів МРГ;
·         скликає та проводить регулярні засідання МРГ;
·         координує поточну діяльність МРГ;
·         організовує належне документування діяльності МРГ;
·         обґрунтовує та визначає потреби в технічній допомозі.

8.2. Заступник Голови МРГ:
·         За відсутності голови проводить засідання МРГ
·         Відповідає за напрямок роботи зі ЗМІ
·         Відповідальний за моніторинг та оцінку роботи МРГ

8.3. Секретар МРГ:
·         Відповідальний за збір пропозицій щодо порядку денного засідання МРГ
·         Готує проекти рішень МРГ
·         Веде протокол засідань МРГ
·         Забезпечує зв’язок між членами МРГ

9. Умови для роботи МРГ забезпечуються ГУОЗ Полтавської ОДА
10. МРГ здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.Начальник ГУОЗ Полтавської ОДА                                             В.П. Лисак


Немає коментарів:

Дописати коментар