понеділок, 21 листопада 2011 р.

РЕГЛАМЕНТ МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С


Затверджено
Наказом №__________
ГУОЗ Полтавської ОДА
від ___________2011 року

РЕГЛАМЕНТ
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

І. Загальні положення
1.1. Регламент МРГ з питань запобігання поширенню ВГС (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності МРГ з виконання завдань, які визначено Положенням про неї.
1.2. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту здійснюється шляхом подання
пропозицій членами МРГ та затверджується відповідним наказом ГУОЗ.


ІІ. Планування роботи МРГ
2.1.       Планування роботи МРГ здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів МРГ.
2.2.       Збір та узагальнення пропозицій щодо планування роботи МРГ, підготовка проекту плану роботи та винесення його на розгляд МРГ здійснюється Секретарем МРГ
2.3.       План роботи МРГ передбачає конкретні заходи на рік, терміни їх виконання, відповідальних (з числа членів МРГ) за виконання цих заходів та очікувані результати.
2.4.       Стан виконання плану роботи МРГ за попередній рік та план роботи МРГ на наступний рік розглядаються і затверджуються рішенням МРГ на засіданні протягом першого кварталу наступного за звітним року.
2.5.       Інформація про стан виконання річного плану роботи МРГ готується Секретарем МРГ.
2.6.       Робота МРГ здійснюється відповідно до плану. У разі виникнення необхідності до нього вносяться зміни, які затверджуються рішенням МРГ.

ІІІ. Організація роботи членів МРГ
3.1. Члени МРГ:
·         беруть участь у засіданнях МРГ;
·         вносять пропозиції до порядку денного засідань МРГ, ініціюють розгляд питань на засіданні МРГ;
·         забезпечують у межах своєї компетенції підготовку матеріалів до засідань;
·         розглядають проекти нормативно-правових актів та інші документи, які виносяться на засідання;
·         беруть участь у розробленні та виконанні плану роботи МРГ;
·         ініціюють проведення позачергових засідань МРГ у разі потреби;
·         інформують про прийняті МРГ рішення установи/організації, які вони представляють;
·         інформують громадськість про діяльність МРГ.
3.2. Члени МРГ до початку засідань обговорюють проекти порядку денного та протокольного рішення, розглядають відповідні матеріали із установами/ організаціями, які вони представляють. Під час засідання члени МРГ представляють позицію цих установ/організацій.
3.3. Члени МРГ, які входять до її складу за згодою надають управлінню охорони здоров’я ОДА підтвердні документи щодо їх представництва (витяги із відповідних протоколів, листи тощо). З урахуванням цих підтверджуючих документів управління охорони здоров’я ОДА готує персональний склад МРГ та подає на затвердження Голові. У разі виникнення необхідності відкликання члена МРГ, який входить до її складу за згодою, та висунення іншої кандидатури установи/організації звертаються з відповідним клопотанням до управлінням охорони здоров’я ОДА, яке вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін персонального складу МРГ.

ІV. Порядок підготовки та проведення засідань
4.1.            Засідання МРГ проводяться у терміни, визначені Положенням про неї. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
4.2.            Формування проектів порядку денного, підготовка проектів протокольного рішення та матеріалів до засідань МРГ здійснюється Секретарем МРГ спільно з Головою та його Заступником з урахуванням пропозицій членів МРГ та плану роботи МРГ.
4.3.            Проекти порядку денного, протокольного рішення та відповідні матеріали надсилаються членам МРГ не пізніше ніж за три дні до засідання .
4.4.            Проект порядку денного розглядається першим питанням на засіданні МРГ та затверджується. На початку засідання до проекту порядку денного за пропозиціями членів МРГ можуть вноситися зміни.
4.5.            На засідання запрошуються спостерігачі, експерти, представники громадськості та ЗМІ. Перелік запрошених до засідання визначається Головою МРГ за поданням Секретаря МРГ, Голови з урахуванням пропозицій членів МРГ.
4.6.            Перед засіданням МРГ секретарем МРГ здійснюється реєстрація членів МРГ та запрошених.
4.7.            Члени МРГ беруть участь у засіданнях особисто. У виняткових випадках член МРГ може письмово делегувати право голосу своєму представнику.
4.8.            Член МРГ завчасно інформує секретаря МРГ та управління охорони здоров’я ОДА
4.9.            про делегування свого голосу з метою включення його представника до списку запрошених на засідання МРГ. Лист про делегування права голосу за підписом члена МРГ надається його представником під час реєстрації до початку засідання. Зазначений лист обов’язково має містити прізвище, ім’я, по батькові та назву посади представника, термін, на який делегується право голосу.
4.10.        У разі відсутності члена МРГ під час проведення двох засідань поспіль може розглядатися питання про доцільність його перебування у складі МРГ.
4.11.        Обговорення питань під час засідань МРГ відбувається за регламентом, визначеним у порядку денному.
4.12.        Рішення МРГ приймається у порядку, визначеному Положенням про МРГ.
4.13.        У разі виникнення під час засідання МРГ необхідності розгляду термінового питання у період між її засіданнями, МРГ може прийняти рішення про його опрацювання у робочому порядку. У цьому випадку секретар МРГ спільно з управлінням охорони здоров’я ОДА забезпечує розгляд питання членами МРГ за основним місцем роботи і збирає листи-підтвердження з особистим підписом членів МРГ про прийняття відповідного рішення. Зазначені листи-підтвердження членів МРГ додаються до відповідного протоколу.

V. Оформлення рішень, прийнятих на засіданнях МРГ
5.1.       Рішення МРГ оформлюються протоколами, які підписуються протягом трьох днів
після засідання Головою МРГ та його заступниками, які були присутні на засіданні.
5.2.       Протоколи засідань МРГ готуються Секретарем МРГ на підставі протокольних рішень та за результатами обговорення під час засідань і надсилаються членам МРГ після їх підписання;
5.3.       Інформація про виконання рішень МРГ збирається секретарем МРГ спільно з управлінням охорони здоров’я ОДА та систематично доводиться до відома членів МРГ, розміщується на сайті ОДА.


Начальник ГУОЗ Полтавської ОДА                                             В.П. Лисак

Немає коментарів:

Дописати коментар